Výnosy a náklady

Výnosy

Výnosy jsou definovány naopak jako zvýšení ekonomického prospěchu. To se může průjevit buď zvýšením aktiv nebo snížením závazků. V končeném důsledku jde o zvýšení vlastního kapitálu (jinak než vklady vlastníků).

 

Výsledek hospodaření

Tím se rozumí rozdíl mezi výnosy a náklady. Pokud je rozdíl kladný, dosáhl podnik zisku, pokud se podnik dostane do záporného čísla, realizova ztrátu. Hospodářský výsledek je část vlastního kapitálu, nachází se tedy v pasivech podniku.

Z výše uvedeného vyplývá, že na konci předchozího účetního období se výsledek hospodaření zjistí rozdílem mezi výnosy a náklady, tedy počáteční stavy výnosových a nákladových účtů jsou nulové.

 

Kategorie výnosů a nákladů

Náklady a výnosy mohou vznikat z činnosti běžné a mimořádné, přičemž náklady a výnosy z běžné činnosti se dále dělí na náklady a výnosy z provozní a finanční činnosti.

Do provozních nákladů patří spotřební náklady (materiál, energie atp.), náklady na prodané zboží, osobní náklady, náklady na služby, odpisy, cestovné, daně, opravy a údržba, poplatky a jiné.

Do finančních nákladů se řadí nákladové úroky, náklady na prodané cenné papíry, kurzové ztráty a jiné.

Mezi mimořádné náklady lze zařadit zejména náklady související s živelnými pohromami (zemětřesení, povodeň apod.).

Provozní výnosy jsou především tržby (za výrobky, služby, zboží, z prodeje majetku), dále změna stavu zásob, aktivace a jiné.

Do finančních výnosů patří tržby z prodeje cenných papírů, úroky výnosové, kurzové zisky a jiné.

V rámci mimořádných výnosů sledujeme přijatá plnění od pojišťoven za mimořádné události.

 

Chování nákladových účtů

Tyto účty se chovají obdobně jako aktivní účty, tedy kromě počátečního stavu. Znamená to tedy, že náklady účtujeme na stranu MD, jejich případné snížení účtujeme na stranu D nebo na stranu MD s mínusem.

 

Chování výnosových účtů

Stejný vztah jako u nákladových a aktivních účtů platí i u výnosových a pasivních účtů. Přírůstky výnosů zaznamenáváme na straně D a případné snížování výnosů na stranu MD nebo na D s mínusem.

 

Uzavírání výsledkových účtů

Výsledkové účty uzavíráme na závěr účetního období převedením jejich konečných stavů na Účet zisků a ztrát do tzv. Výsledovky. Konečné stavy účtů nákladových jsou zaznamenány na straně MD a konečné stavy účtů výnosových na straně M ve Výsledovce. Neplatí zde jako u Konečného účtu rozvážného, že se strany MD a D musí rovnat, protože by to znamenalo rovnost nákladů a výnosů, což je velice nepravděpodobné a podnik by tak nerealizovat ztrátu ani zisk. Pokud bude úhrn strany D vyšší, znamená to, že podnik dosáhl zisku, naopak ve ztrátě bude, pokud bude úhrn strany MD vyšší. Tento výsledek se musí převést z Výsledovky zpět do Rozvahy a teprve pak bude platit rovnost strany MD a D u Konečného účtu rozvážného.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode