Uživatelé účetnictví

Uživatelů účetních informací může být velké množství, jde především o vlastníky společnosti (akcionáři, společníci), banky, stát, konkurence, zaměstnanci a další. U větších společností jde především o podnikový management. Proč jsou pro výše uvedené uživatele informace z účetnictví důležité si přiblížíme v následujícím textu.

Společníky nebo akcionáře zajímá hlavně to, zda jsou jejich prostředky výhodně uloženy, což u akcionářů znamená, že sledují výnosnost akcií a jejich prioritami může být např. výše vyplácených dividend.

Pro banky je účetnictví podniků důležité, pokud by jim měly poskytovat úvěr. Zkoumají hlavně to, jak je na tom podnik z dlouhodobého hlediska a jaké jsou vyhlídky do budoucna - zda bude podnik schopen v budoucnu splácet. Pokud dojde k situaci, kdy podnik není schopen splácet poskytnutý úvěr, sleduje banka ocenění podniku.

V jaké pozici je stát z hlediska uživatele účetních informací? Stát je výběrčím daní, tedy je pro něj účetnictví všech podnikatelských subjektů velmi důležité pro výběr daní, jde především o daň z přidané hodnoty a o daně z příjmů právnických a fyzických osob.

Konkurence srovnávají své hospodářské výsledky navzájem a na základě těchto srovnání přizpůsobují své chování na trzích - mění ceny, množství apod.

Zaměstnanci většinou účetnictví a podobným firemním evidencím nerozumí, avšak je pro ně důležité, jak na tom podnik celkově. Zajímají se tedy především o mzdovou a sociální situaci v podniku a to jak současnou, tak i do budoucna. Účetní informace mohou zaměstnancům sloužit také jako argumenty při jednání s managementem nebo vedením společnosti.

A na konec k již několikrát zmiňovanému managementu. Management podniku využívá informace, které jsou využitelné pro finanční řízení podniku. Manažeři s jejich pomocí rozhodují např. o optimální majetkové a kapitálové struktuře, jak naložit s (dočasně) volnými finančními prostředky atd. Management hodnotí na základě informací získaných z účetnictví hospodaření podniku, analyzuje jeho silné a slabé stránky, odhaluje příležitosti a hrozby podniku. Účetní informace slouží v neposlední řadě ke strategickému rozhodování, které se týká budoucnosti podniku.

Předmětem účetnictví je nepřetržité modelové zobrazování reálných pohybů hodnot, které se uskutečňují v reálném ekonomickém systému. Podává informace o hospodářských operacích, které mají za následek změnu výše a struktury majetku a/nebo závazků firmy po dobu jejího fungování. V těchto informacích je obsažena výše a struktura majetku, dluhy a vlastní kapitál firmy. Důležité jsou také informace o hospodaření dané firmy. Účetnictví se zaobírá také transakcemi mezi firmou a jejím okolím, do kterého patří odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, banka, ostatní věřitelé, státní rozpočet (daně), zdravotní pojišťovny a další. 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode