Obecná ustanovení zákona o účetnictví

Obecná ustanovení zákona o účetnictví

Subjektem povinným vést účetnictví, které zachycuje veškerou jeho činnost, se rozumí účetní jednotka. Těmto účetním jednotkám stanoví zákon o účetnictví rozsah a způsob vedení jejich účetnictví a požadavky na jeho průkaznost, to vše v souladu s právem Evropského společenství. Jednotlivé účetní jednotky zákon vyjmenovává, jsou to právnické osoby se sídlem na území ČR, zahraniční osoby, které na území ČR podnikají nebo zde provozují jinou činnost (podle zvláštního právního předpisu) a organizační složky státu (podle zvláštního předpisu), fyzické osoby zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, které:

  • jsou podnikateli, když jejich obrat přesáhl za předcházející kalendářní rok 25.000.000 Kč,

  • na základě svého vlastního rozhodnutí vedou účetnictví,

  • jsou podnikateli a účastníky sdružení, které nemají právní subjektivitu, pokud minimálně jeden z účastníků toho sdružení je osobou výše uvedenou,

  • mají dle zvláštního právního předpisu povinnost vést účetnictví.

Zákon o účetnictví stanovuje účetním jednotkám účtovat o předmětu účetnictví, tedy o pohybu a stavu aktiv (majetku apod.) a pasiv (závazků apod.), o nákladech a výnosech. Vymezením těchto pojmů se nezabývá, jen odkazuje na prováděcí vyhlášky. Účetní jednotky účtují na akruální bázi a zákon přesně vymezuje okamžik vzniku a zániku této povinnosti. Účetní jednotky musí také dodržovat povinnost, která stanovuje dodržovat směrné účetní osnovy (při vedení účetnictví). Na jejich základě účetní jednotka vypracovává svůj účtový rozvrh, ve kterém jsou uvedené všechny účty, které jednotka v daném účetním období používá. Vytvořený účtový rozvrh má povahu směrnice, která je potřeba stále aktualizovat.

Další povinností účetních jednotek je, aby vedly účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Za souhrnné účetní záznamy pak lze považovat účetní zápisy, odpisové plány majetku (dlouhodobého), účetní doklady, účtový rozvrh a i výroční zprávu (pokud ji účetní podnik sestavuje).

Účetní jednota je povinna vést účetnictví v domácí měně, v případě ČR v korunách českých. Také je povinné používání českého jazyka. Pokud podnik obchoduje se zahraničními podniky, je jasné, že její závazky, pohledávky a peněžní prostředky můžou být v denominované v jiné měně, ale v tento případ je musí podnik vést v tuzemské i cizí měně. Problém vzniká u cizojazyčných dokladů. Pokud je doklad v jiném jazyce než v českém, musí se zajistit srozumitelnost. Pro příklad nesrozumitelným dokladem je doklad v jazyce čínském. Účetní jednotka by měla svého čínského partnera požádat o doklad ve srozumitelném jazyce, nejspíše asi v jazyce anglickém.

Účetnictví je třeba vést tak, že účetní závěrka, která se sestavuje na základě tohoto účetnictví, musí podávat poctivý a věrny obraz o finanční situaci podniku a o předmětu účetnictví. Poctivé zobrazení je takové, při kterém jsou používány účetní metody tak, že to vede k věrnému zobrazení. O věrné zobrazení se jedná, pokud obsah účetní závěrky (její položky) odpovídá stavu skutečnému a je zároveň zobrazen v souladu s výše popsanými účetními metodami. Odchýlení od účetních metod je možné za předpokladu, že by nevedly k věrnému a poctivému obrazu.

Zákon o účetnictví stanovuje dále požadavky na kvalitu vedení účetnictví, tedy vést účetnictví správně, průkazně, úplně, přehledně a srozumitelně tak, aby byla zaručena trvalost účetních záznamů.

 

Rozsah vedení účetnictví

Dle zákona existuje dvojí rozsah evidence účetnictví - plný a zjednodušení rozsah vedení účetnictví. Dále je stanoveno, které účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, např. příspěvkové organizace, nadační fondy, občanská sdružení, církve atd. Nevyjmenované účetní jednotky musí účetnictví vést v plném rozsahu.

Při zjednodušeném vedení účetnictví je možené, aby podnik používal účtový rozvrh pouze na úrovni účtových skupin a do jedné knihy spojit účtování v hlavní knize s účtováním v deníku. Při zjednodušeném vedení účetnictví se požaduje také zjednodušená účetní závěrka, resp. její rozsah. Některé účetní metody se při zjednodušeně vedém účetnictví nepoužívají, např. účtování o opravných položkách, rezervách atd.).

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode